Restaurants on Ham Yard
Modern European

Ham Yard Bar and Restaurant

Ham Yard, Soho 1 Ham Yard, Soho,
London, W1D 7DT
Japanese

Engawa

Ham Yard, Soho Unit 4, 2 Ham Yard, Soho,
London, W1D 7DT